Chương trình diễn ra từ ngày 11/06/2021 đến ngày 08/08/2021