DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG
STT Họ và tên Mã số may mắn Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Hin #MPH207533 037636xxxx
2 Võ Đại Nghĩa #MPH020637 097763xxxx
3 Hồ Mỹ Linh #MPH467953 098512xxxx
4 Lê Bích #MPH699676 085821xxxx
5 Nguyễn Thị Hồng Son #MPH022345 098654xxxx
6 Hồ Hữu Nhân #MPH283777 037232xxxx
7 Đức Huy #MPH651404 096314xxxx
8 Chu Yến Nhi #MPH743930 039354xxxx
9 Phan Quỳnh Như #MPH613102 093411xxxx
10 PHAN NHĨ #MPH122255 079559xxxx
11 Trần Thị Ánh Dương #MPH079134 097913xxxx
12 lò thị hải #MPH599987 081589xxxx
13 phạm thị trang #MPH640260 091456xxxx
14 Chúc thị bích #MPH352315 035612xxxx
15 Tào thị thu #MPH522791 097417xxxx
16 Hà thị hồng #MPH072240 039998xxxx
17 Võ Thị Kim Cương #MPH801286 097203xxxx
18 nguyễn vân #MPH440361 086842xxxx
19 Trịnh Thúy ngà #MPH859794 038764xxxx
20 Trần Tuấn #MPH468736 092752xxxx
21 Nguyễn Bích #MPH883877 038336xxxx
22 Vũ Thị Ngọt #MPH159951 039819xxxx
23 Phạm Thị Tiến #MPH443338 098993xxxx
24 Đinh thị thắm #MPH709605 093745xxxx
25 Hoàng Thị Loan #MPH687051 038703xxxx
26 Nguyễn Thị Khánh Hòa #MPH878808 096283xxxx
27 Đỗ Khải Phong #MPH830073 083390xxxx
28 Thúy ngà #MPH809577 034443xxxx
29 Nguyễn thị tuyết như #MPH588828 096104xxxx
30 Trần Thị Ánh Nguyệt #MPH302640 093557xxxx
STT 1
Họ và tên Nguyễn Thị Hin
Mã số may mắn #MPH207533
Số điện thoại 037636xxxx
STT 2
Họ và tên Võ Đại Nghĩa
Mã số may mắn #MPH020637
Số điện thoại 097763xxxx
STT 3
Họ và tên Hồ Mỹ Linh
Mã số may mắn #MPH467953
Số điện thoại 098512xxxx
STT 4
Họ và tên Lê Bích
Mã số may mắn #MPH699676
Số điện thoại 085821xxxx
STT 5
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Son
Mã số may mắn #MPH022345
Số điện thoại 098654xxxx
STT 6
Họ và tên Hồ Hữu Nhân
Mã số may mắn #MPH283777
Số điện thoại 037232xxxx
STT 7
Họ và tên Đức Huy
Mã số may mắn #MPH651404
Số điện thoại 096314xxxx
STT 8
Họ và tên Chu Yến Nhi
Mã số may mắn #MPH743930
Số điện thoại 039354xxxx
STT 9
Họ và tên Phan Quỳnh Như
Mã số may mắn #MPH613102
Số điện thoại 093411xxxx
STT 10
Họ và tên PHAN NHĨ
Mã số may mắn #MPH122255
Số điện thoại 079559xxxx
STT 11
Họ và tên Trần Thị Ánh Dương
Mã số may mắn #MPH079134
Số điện thoại 097913xxxx
STT 12
Họ và tên lò thị hải
Mã số may mắn #MPH599987
Số điện thoại 081589xxxx
STT 13
Họ và tên phạm thị trang
Mã số may mắn #MPH640260
Số điện thoại 091456xxxx
STT 14
Họ và tên Chúc thị bích
Mã số may mắn #MPH352315
Số điện thoại 035612xxxx
STT 15
Họ và tên Tào thị thu
Mã số may mắn #MPH522791
Số điện thoại 097417xxxx
STT 16
Họ và tên Hà thị hồng
Mã số may mắn #MPH072240
Số điện thoại 039998xxxx
STT 17
Họ và tên Võ Thị Kim Cương
Mã số may mắn #MPH801286
Số điện thoại 097203xxxx
STT 18
Họ và tên nguyễn vân
Mã số may mắn #MPH440361
Số điện thoại 086842xxxx
STT 19
Họ và tên Trịnh Thúy ngà
Mã số may mắn #MPH859794
Số điện thoại 038764xxxx
STT 20
Họ và tên Trần Tuấn
Mã số may mắn #MPH468736
Số điện thoại 092752xxxx
STT 21
Họ và tên Nguyễn Bích
Mã số may mắn #MPH883877
Số điện thoại 038336xxxx
STT 22
Họ và tên Vũ Thị Ngọt
Mã số may mắn #MPH159951
Số điện thoại 039819xxxx
STT 23
Họ và tên Phạm Thị Tiến
Mã số may mắn #MPH443338
Số điện thoại 098993xxxx
STT 24
Họ và tên Đinh thị thắm
Mã số may mắn #MPH709605
Số điện thoại 093745xxxx
STT 25
Họ và tên Hoàng Thị Loan
Mã số may mắn #MPH687051
Số điện thoại 038703xxxx
STT 26
Họ và tên Nguyễn Thị Khánh Hòa
Mã số may mắn #MPH878808
Số điện thoại 096283xxxx
STT 27
Họ và tên Đỗ Khải Phong
Mã số may mắn #MPH830073
Số điện thoại 083390xxxx
STT 28
Họ và tên Thúy ngà
Mã số may mắn #MPH809577
Số điện thoại 034443xxxx
STT 29
Họ và tên Nguyễn thị tuyết như
Mã số may mắn #MPH588828
Số điện thoại 096104xxxx
STT 30
Họ và tên Trần Thị Ánh Nguyệt
Mã số may mắn #MPH302640
Số điện thoại 093557xxxx
VIDEO QUAY SỐ MAY MẮN